สารจากบรรณาธิการ

ผู้แต่ง

  • Boonruam Kammuangseng Faculty of Relegion of Philosophy

บทคัดย่อ

สารจากบรรณาธิการ

วารสารปรัชญาปริทรรศน์ ได้ดำเนินการบริการทางวิชาการมาถึงฉบับแรกแห่งปีที่ 27 ของการเผยแผ่ผลงานการศึกษาในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งเมื่อมาถึงวาระแห่งปี พุทธศักราช 2565 นี้วารสารก็ยังคงสานต่อปณิธานการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของสังคม และประเทศชาติ บนพื้นฐานของหลักวิชาการด้านปรัชญาในทุกสาขาวิชาเช่น พุทธศาสนา สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษา การบริหาร และแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อนำเสนอและเผยแพร่งานวิชาการรับใช้สังคมของคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินบทความ และให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ได้คุณภาพเพื่อเกิดประโยชน์แก่วงการการศึกษาและวิชาการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดถึงผู้แต่งที่ไม่ย่อท้อในการปรับแก้ไขงานเขียนจนสำเร็จได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ผ่านมา

วารสารฉบับนี้ ยังคงรอการสนับสนุนจากทุกท่านทั้งผู้แต่ง ผู้ประเมิน และคณะกองบรรณาธิการที่มีส่วนร่วมในการผลิตผลงานท่ามกลางการเผชินหน้าของมนุษยชาติกับโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจจากเชื้อโรคกลายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า โอมิครอน ที่แพร่กระจายในทุกภูมิทวีปทั่วโลก วารสารยังคงยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยใหม่ๆ และบทความวิชาการที่ทรงคุณค่าที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาให้โลกนี้กลับมาสู่ภาวะปกติปราศจากโรคภัย งานเขียนทางปรัชญาจึงเป็นงานเขียนที่เชื่อมทุกภาคส่วนของสังคมเข้าด้วยกันอย่าไร้รอยต่อ วารสารฉบับนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ติดตามผลงานและบทความใหม่ ๆ ผลการศึกษาใหม่ ๆ ที่จะได้นำเผยแพร่ต่อไป

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28 — Updated on 2022-04-25

ฉบับ

บท

สารจากบรรณาธิการ