การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R

Main Article Content

ศักดิ์สิทธิ์ ชัยทิพย์
พัทธนันท์ พาป้อ
ปพิชญา พรหมกันธา
ปุ่น ชมภูพระ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ SQ4R ก่อนเรียนและหลังเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังตาเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำนวน 105 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังตาเทพ ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ที่ผ่านการตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติการทดสอบ t-test แบบ dependent


ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chittakarn, A. (2013). The development of reading comprehension ability of Thai language learning subjects using the SQ4R teaching method in conjunction with the use of graphic diagrams for Prathomsuksa 2. Thaksin University.

Chotthanakit, S. (2018). The development of Thai Reading Comprehension Activity Series using Reading Teaching Method Model SQ4R with partner technique for Mathayomsuksa 1. Burapha University.

Funwichian, N. (2019). Effective reading promotion tactics for primary school students. Retrieved February 14, 2019, from https://www.trueplookpanya.com/education/con tent/ 73256/-teaartedu-teaart-

Kinnarawong, S. (2017). Reading. (2nd ed.). Chaimongkol Printing.

Luesopha, M. et al. (2012). Development of reading comprehension using the SQ4R method of Thai language learning for Mathayomsuksa 1. Rajabhat Mahasarakham University.

Ministry of Education. (2003). Guidelines for organizing activities promoting reading habits. Academic Department Ministry of Education.

Mueannin, W. (1998). Reading comprehension. Suveeriyasan.

Phanthu, J. (2013). Development of Critical Thinking by Analytical Thinking Process 5W1H for Students. Secondary School Year 6, Donmuang Taharnargardbumrung School In the course of logistics. Kasetsart University.

Phatphol, M. (1984). Learning management that enhances cognition and happiness in learning. Charan Sanit Wong printing.

Phimthanamas, N. (2013). Development of English Reading Skills for Comprehension Using the SQ4R Teaching Method for Mathayom Suksa School 1. Buriram Rajabhat University.

Prangthong, A. (2017). The development of English Reading Comprehension Activities Using the SQ4R Technique on Problems with adolescents for Prathomsuksa 6. Naresuan University.

Saengkloi, A. (2010). The reading development of kindergarten 2 with storybooks. Suan Sunandha Rajabhat University.

Sakcharoen, K. (2003). Activities to promote love of reading. The Teacher Council Ladprao.

Sawasdikul, S. (2011). Building a reading set with importance of SQ4R method for Mathayomsuksa 4. Thaksin University.

Sen-Chaowanich, S. (2006). Techniques for reading English for comprehension. (11th ed.). Bangkok: Thammasat University.

Sinthapanon, S. (2011). Teaching method according to the educational reform guideline to develop the quality of youth. Printing technique.

Taweerat, P. (1997). Research methods in behavioral science and social sciences. (7th ed.). Bureau of Educational and Psychological Testing Srinakarin University Wirot Prasarnmit.