ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสวัสดิการแรงงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

สายฝน ไชยศรี
ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร
วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการสวัสดิการแรงงาน และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสวัสดิการแรงงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แรงงานในพื้นที่ 390 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .909  ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ที่ 1 ระดับความต้องการสวัสดิการแรงงาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=3.82) โดยความต้องการสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (=4.59)  รองลงมาคือ สวัสดิการด้านความมั่นคง (=4.52) สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด (=3.45) สวัสดิการด้านสุขภาพ (=3.37) และสวัสดิการด้านการพัฒนาตนเองและสังคม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (=3.16) และวัตถุประสงค์ที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสวัสดิการแรงงาน พบว่า เพศ ศาสนา สถานภาพ ภูมิลำเนา ลักษณะการจ้าง ระยะเวลาการทำงานและขนาดสถานประกอบการที่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการแรงงานไม่แตกต่างกัน ขณะที่อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน/ค่าจ้างที่แตกต่างกัน  มีระดับความต้องการสวัสดิการแรงงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Baka, D. Laeheem, K. & Abru, A. (2006). The attitudes of the people toward unpeace in the three southern border provinces of Thailand. [Master’s Prince of Songkhla University Pattani Campus]. Prince of Songkhla University Pattani Campus.

Chaisri, S. (2016). The From of Labor Welfare Arrangement Suitable to The five Southern Border Provinces. Ramkhamhaeng University Journal 2(1). 21-43.

Deep South Watch. (2011). Report on The Economic Impact of The Unrest Southern Border Provinces. [Master’s Prince of Songkhla University Pattani Campus]. Prince of Songkhla University Pattani Campus.

Jitsuchon, S. and et. al. (2013). To the universal social welfare system by the year 2017. Retrieved June 14th, 2020 from http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2012/12/m67.pdf

Khajaonnant, N. (2009). Organisational behaviour. V-Printing.

Kongton, P. (2016). An Approach to Develop Labour Welfare in Three Southern Border Provinces of Thailand. [Master’s Prince of Songkhla Universit]. Prince of Songkla University.

Kraisornkovit, P. (2011). Satisfaction on Labour Welfare Service in Manufacturing Industry : A Case Study of Different Kinds & Sizes in Samut Prakan Province. [Master’s Huachiew Chalermprakiet University]. Huachiew Chalermprakiet University.

Office of the National Security Council (2017). Administrative and Development Policy of Southern Border Provinces 2017-2019. (n.p.).

OSM Southern Border (2018). Summary of the review of the provincial group development plan Southern Border 2017 - 2018, Ministry of Interior.

Phitsuwan, K. (2010). A Study on Employ’s Satisfaction Toward Welfare Service of Lan Na Agrricultrue Co.,LTD. [Master’s Srinakharinwirot University]. Srinakharinwirot University.

Phuprakorn, S. (2012). Employees’ Satisfaction on Welfare Services of Provincial electricity Authority head office. [Master’s Srinakharinwirot University]. Srinakarinwirot University.

Royal Gazette. (2017). Announcement of the Provincial Integrated Provincial Administrative Policy Committee on the establishment of a group Province and defining the provinces as the operating center of the provincial groups. 3(134), 14.

Southern Labour Market Information Administration Center. (2016). Labour Market Situation Southern Border Provinces in 2018. Ministry of Labour.

Tirakanan, S. (2012). Construction of variable measurement tool in social science research: to approach. Chulalongkorn University Press.

Wasawong, S. (2008). Labor Protection Law. Nitibanakan.