เกี่ยวกับวารสาร

       JSHRA  (ชื่อเดิม วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) JSHRA จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและนานาชาติมีโอกาสเสนอผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ 

       ต้นฉบับ (Manuscript) ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น กองบรรณาธิการจะจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) อย่างน้อย 3 ท่าน กลั่นกรองคุณภาพ ทั้งนี้ผู้เขียนต้องปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนการตีพิมพ์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม- เมษายน 2567)
					ดู ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม- เมษายน 2567)
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-22

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci