เกี่ยวกับวารสาร

แนวทางการพิจารณาและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
     JSHRA  (ชื่อเดิม วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) JSHRA จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและนานาชาติมีโอกาสเสนอผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ 

      ต้นฉบับ (Manuscript) ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น กองบรรณาธิการจะจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) อย่างน้อย 3 ท่าน กลั่นกรองคุณภาพ ทั้งนี้ผู้เขียนต้องปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนการตีพิมพ์

ขอบข่ายการตีพิมพ์   ประกอบด้วย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทางด้านมนุษยศาสตร์ ครอบคลุมสาขาศิลปศาสตร์  วิจิตรศิลป์ หัตถกรรม อุตสาหกรรมการออกแบบ  ดนตรีและศิลปะการแสดง  ปรัชญาและศาสนา  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ปรัชญา จริยธรรม  ภาษาในแง่การได้มาซึ่งภาษา  วรรณคดีและภาษาศาสตร์   

ทางด้านสังคมศาสตร์  ครอบคลุมสาขา  สังคมและพฤติกรรมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  จิตวิทยา สังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา

วาระการจัดพิมพ์

วารสารราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี)
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ประเภทของบทความที่รับพิจารณา (Types of Manuscript)
1. บทความวิจัย (Research Article)  

2. บทความวิชาการ (Academic Article)  

3. บทความปริทัศน์ (Review Article)  

 

Announcements

รายละเอียดข้อมูลสำหรับผู้เขียนในการส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์

2021-06-10

คำแนะนำผู้เขียน

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ 

การจัดทำต้นฉบับ  (Template)

ข่อบข่ายการตีพิมพ์บทความ 

การเขียนอ้างอิง

ประกาศ

จริยธรรมการตีพิมพ์

------------------------------------------------------------------

ขอบข่ายการตีพิมพ์   ประกอบด้วย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทางด้านมนุษยศาสตร์ ครอบคลุมสาขา   ศิลปะศาสตร์  วิจิตรศิลป์ หัตถกรรม อุตสาหกรรมการออกแบบ  ดนตรีและศิลปะการแสดง  ปรัชญาและศาสนา  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ปรัชญา จริยธรรม  ภาษาในแง่การได้มาซึ่งภาษา  วรรณคดีและภาษาศาสตร์   

ทางด้านสังคมศาสตร์  ครอบคลุมสาขา  สังคมและพฤติกรรมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  จิตวิทยา สังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา

เกณฑ์ที่ใช้

ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) ในการกำหนดสาขาวิชาของบทความที่รับตีพิมพ์ใหม่  โดยเลือกหัวข้อ Appendix I. ISCED fields of education and training หน้าที่ 18 ประกอบด้วย หมวด 02 ข้อย่อย 021, 022, 023 และ หมวด 03 ข้อย่อย 031 รายละเอียดหมวด ดังนี้

          หมวด 02 Arts and humanities

                   021 Arts   Detailed field:

                              0211 Audio-visual techniques and media production

                             0212 Fashion, interior and industrial design

                             0213 Fine arts

                             0214 Handicrafts

                             0215 Music and performing arts

                   022 Humanities (except languages)   Detailed field:

                              0221 Religion and theology

                             0222 History and archaeology

                             0223 Philosophy and ethics

                   023 Languages   Detailed field:

                              0231 Language acquisition

                             0232 Literature and linguistics

          หมวด 03 Social sciences, journalism and information

                   031 Social and behavioral sciences

                             0311 Economics

                             0312 Political sciences and civics

                             0313 Psychology

                             0314 Sociology and cultural studies

                                                                   (UNESCO Institute for Statistics, 2011)

Read more about รายละเอียดข้อมูลสำหรับผู้เขียนในการส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)
					ดู  ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)
เผยแพร่แล้ว: 2022-11-01

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci