ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ