เป็นวารสารที่มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

 • วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ตลอดจนสหวิทยาการและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ
       2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
       3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
       4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ
       5. เพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Vol. 19 No. 1 (2023): January - June

Published: 2023-07-06

Professional Ethics with Changes in the Online World

Rattanaporn Pornprasadsuk, sasiphon koomwongdi, Theerangkoon Warabamrungkul, Reongwit Nilkote

53-67

Screening and primary care for depression among borderland soldiers

sujira Foongfaung, Yuttasart Foongfaung, Aorntira Boonpradit

68-82

Create Academic Leaders in The Next Normal

Thidarat Takkere, Sumantana Timmaneechay, Theerangkoon Warabamrungkun, Reongwit Nilkote, Waiwoot Boonloy, Arungiat Chansongsaeng

83-92

Educational administrators with the teacher development in the era of a global disease

Punika wiangkao, Jiraporn Junnim, Punika Wiangkao, Theerangkoon Warbamrungkul, Reongwit Nilkote, Waiwoot Boonloy, Arungiat Chansongsaeng

93-106

The role of executives and knowledge management in the digital era

Chantarika Pasantea, Darin Chaiki่jwattana, Theerangkoon Warabamrungkul, Reongwit Nilkote, Waiwoot Boonloy, Arungiat Chansongsaeng

107-120

Public Conscious Leadership in the 21st Century

Wannisa Sanohsan, Laddawan Wichit , Theerangkoon Warabamrungkul, Reongwit Nilkote

121-134

ITA Leadership Strategy in Digital Age

Pratabchai Wongchaochan, Thanita Daoprakay, Theerangkoon Warabamrungkul, Reongwit Nilkote

148-160

The remodeling of the curriculum according to the era of diruption

Khanet Namnai, Veerawut Wanphakorn, Theerangkoon Warabamrungkul, Reongwit Nilkote, Waiwoot Boonloy, Arungiat Chansongsaeng

161-176

Educational administration and counseling in the Disruption

Jukrin Sirisumran, Chompoosak Panakobkit, Reongwit Nikote, Theerangkoon Warabamrungkul, Waiwoot Boonloy, Arungiat Chansongsaeng

177-191

Creative Innovation of school administrator in Disruption Era

Suphattarapong Roungphaengrungroj, Suratsawadee Sukhying, Theerangkoon Warabamrungkul

192-204

View All Issues