ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2563): มกราคม-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2563): มกราคม-มิถุนายน

ภาพปก  : นายวรรณยุทธ สิมมา

สังกัด     : นักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
                คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อภาพ  : ผัสสะ
ประเภท : ศิลปะไทยร่วมสมัย
เทคนิค  : สีอะครีสิคบนผ้าใบ  ขนาด : 80 x 60 cm

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

บทความวิจัย