ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • สิรีธร อินจีน

คำสำคัญ:

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ              และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะของบริษัท ขนส่ง จำกัด การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลัก เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการจากปัจจัยส่วนประสมการตลาด ความสัมพันธ์ปัจจัยปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการในบริการขนส่งสาธารณะของบริษัท ขนส่ง จำกัด มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                      คือ แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ หรือผู้โดยสารที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะของบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 400 คน ในสถานที่เก็บข้อมูล คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์     คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย                           มีอายุอยู่ระหว่าง 31– 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สถานภาพโสด ประกอบ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ ด้านสถานที่ และช่องทางจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549). จิตวิทยาการบริการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2547). การตลาดบริหาร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ชุติมณฑน์ วิมูลชาติ. (2553). ความพึงพอใจของกลุ่มคนทำงานในการใช้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอส.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
พรสุดา ปานเกษม (2557). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใช้ศูนย์บริการยางรถยนต์ : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาดาการยางการ.
(การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).
พิมล เมฆสวัสดิ์. (2549). การประเมินคุณภาพการบริการของสำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ธงชัย สันติวงษ์. (2540). พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด.กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
นิติพล ภูตะโชติ. (2551). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกพักโรงแรมที่
จังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์. (2548). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์
วจนะ ภูผานี. (2555). Consumer's decision making. [ออนไลน์].
สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 แหล่งที่มา http://www.slideshare.net/kingkongzaa/consumers-decisionmaking-ch-11
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. (2553). คุณภาพในงานบริการ (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร:
พิมพ์ดี.
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์. (2548). การตลาดธุรกิจบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็คยูเคชั่น.
วุฒิชัย จำนงค์. (2523). พฤติกรรมการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: บารมีการพิมพ์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2542). พฤติกรรมผู้บริโภคฉบับพื้นฐาน. กรุเทพฯ: พัฒนาศึกษา
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีย์รัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์. (2546). การบริหาร
การตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จากัด.
สุนันทา ทวีผล. (2550). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านให้คำปรึกษา
แนะนำปัญหาด้านกฎหมายของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 (สคช.). ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป , วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา
สมิต สัชฌุกร. (2542). การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
สุรัชนี ตันเวทยานนท์. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสาร
ปรับอากาศชั้น 1 กรณีศึกษาบริษัท ราชบุรีกลุ่ม 76 จำกัด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). กลยุทธ์การตลาด การวางแผนการตลาด.กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์ม
และไซเท็กซ์.
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). กลยุทธ์การตลาด (พิมพค์ร้ังที่2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
______________. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Douglas, C.M. (2007). Design and Analysis of Experiments (6th ed.). New York: John
Willey & Sons Inc.
Johnston, E. (2013). 5 Steps to understanding your customer’s buying process.
Retrieved from https://www.b2bmarketing.net/en-gb/resources/blogs.
Kotler, Philip.(2000). Marketing Management. The Millennium edition.New Jersey:
Prentic – Hall
Kolter, P. (2010). Marketing management (The Millennium ed.). New Jersey:
Prentice Hall.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Marketing: An introduction. Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice – Hall.
Kim, C., Galliers, R. D., Shin, N., Han, J., & Kim, J. (2012). Factors influencing internet
shopping value and customer repurchase intention. Electronic Commerce Research and Applications, 11(4).
Millet, J.D. (1954). Management in the publics service: The quest for effective
performance. New York: Mcgraw-Hill Book Compan.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (2013). A Conceptual Model of Service
Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-24