ความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • อำนาจ ศรีบรรเทา

คำสำคัญ:

1.ความพึงพอใจ, 2.ครูพระสอนศีลธรรม, 3.นักเรียน, 4.มัธยมศึกษาตอนปลาย

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ๑) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ๒) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่หาได้ด้วยวิธีการเปิดตารางสำเร็จรูปของเกรจซี่และมอร์แกน ) ได้จำนวน ๒๑๗ คน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  ด้วยวิธีการจับสลาก ใช้สถิติบรรยายคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานคือ การทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว  หากพบความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  แล้วนำมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ ๒. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนของครอบครัวต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

Downloads

Download data is not yet available.

References

จรัส กาอินทร์. “ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, ๒๕๔๐.
ธรรมรัตน์ อริยธมฺโม, พระมหา. “เอกสารประกอบสอนวิชาหลักการเผยแผ่และวาทศิลป์”. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, ๒๕๔๗, (อัดสำเนา).
ปัญญา จอมนาสวน, พระมหา. “ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของครูพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในโครงการจริยศึกษา ศูนย์เผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๕๐.
ปันนัดดา นพพนาวัน. “การศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ธรรมะของสถาบันสงฆ์ไทยวิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
วิชิต วงศ์สายตา. “สมรรถภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔.
สายันต์ นามเมือง, พระมหา. “บทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘.
สุรเชษฐ์ เจริญสุข. “เจตคติของผู้ปกครองต่อบทบาทครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบ้านก้อง จังหวัดลำพูน”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-04