การศึกษาเชิงวิเคราะห์คติความเชื่อของชาวอีสานที่มีต่อประเพณีบุญผะเหวด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • พระครูวิกรมธรรมธัช (พีระ ปิยธมฺโม)

คำสำคัญ:

1.การศึกษาเชิงวิเคราะห์, 2.คติความเชื่อของชาวอีสาน, 3.ประเพณีบุญผะเหวด

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด และผลกระทบของงานประเพณีบุญผะเหวดที่มีต่อชุมชนเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากเอกสารและสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่  ที่ได้มีการจัดงานประเพณีนี้  แล้วนำมาศึกษาวิเคราะห์ ผลจากการวิจัยพบว่า ประเพณีงานบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการแสดงออกของประชาชนในด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น ในด้านความเชื่อที่ปลูกฝังมายาวนานว่า อานิสงส์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในงานประเพณีนี้  จะทำให้ได้รับความสุขความเจริญ และจะทำให้ได้พบกับความสุขในโลกของอนาคตคือ โลกของพระศรีอาริยเมตไตย ที่จะอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจากพระโคดมในภายภาคหน้า และยังเป็นกุศโลบายต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้คนในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ เกิดความรักใคร่  มีความสามัคคีปรองดองกันในหมู่คณะโดยอาศัยพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝัง และสร้างวัฒนธรรมประเพณีที่ดีให้แก่ประชาชน  ตามแบบอย่างของพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นศาสนาหลักที่ชุมชนในท้องถิ่นให้ความเคารพเลื่อมใสมาช้านานแล้ว ดังนั้น วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดในทุก ๆ ด้าน กล่าวโดยสรุปแล้ว ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นเกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้น โดยอาศัยพุทธศาสนาเป็นเครื่องหล่อหลอมและประสานให้กลมกลืนกับวิถีชีวิตในการพัฒนาชุมชนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการจัดงานบุญผะเหวด ปี ๒๕๔๕. สืบสานงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด.
กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์การพิมพ์, ๒๕๔๕.
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวิติศาสตร์
เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดร้อยเอ็ด, พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๔๒.
งามพิศ สัตย์สงวน. (๒๕๓๑). เอกสารประกอบการศึกษาวิชา สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๒๒). วรรณกรรมอีสาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
แปลก สนธิรักษ์. (๒๕๐๔). พิธีกรรมและลัทธิประเพณี, พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช,
พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ. (๒๕๓๖). วัฒนธรรมพื้นบ้าน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษรเจริญทัศน์.
ยศ สันตสมบัติ. (๒๕๓๗). มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ศรีศักร วัลลิโภดม. (๒๕๓๔). ประเพณีการเทศน์บุญผะเหวด, พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : วัชรการ
พิมพ์,
สำลี รักสุทธิ. (๒๕๔๕). ฮีตสิบสองคลองสิบสี่. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา.
อดิศักดิ์ โสมอินทร์. (๒๕๓๗). โลกทัศน์อีสาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓. มหาสารคาม :โรงพิมพ์อภิชาตการ
พิมพ์,

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-04