หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธกับการพัฒนาองค์การ

ผู้แต่ง

  • พระขรรค์ชัย สุวทฺโฒ

คำสำคัญ:

1.เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ, 2.การพัฒนาองค์การ

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธกับการพัฒนาองค์การ”มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธมาเชื่อมประสานเข้ากับหลักวิชาการด้านการพัฒนาองค์การ เริ่มจากการนำเสนอตีความหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระพุทธศาสนาจากมุมมองและความเข้าใจของผู้เขียน ทบทวนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การ จากอดีตถึงปัจจุบัน ผู้เขียนพบว่าหลักการที่สำคัญประการหนึ่งของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลแบบทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทามากกว่ามุ่งเน้นทางสุดโต่งทางใดทางหนึ่ง ขณะที่แนวคิดการพัฒนาองค์การจากอดีตถึงปัจจุบัน ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลกระบวนทัศน์แบบตะวันตก มีลักษณะความเป็นสุดโต่ง ดังนั้น เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน ผู้เขียนจึงได้ทดลองนำเสนอตัวแบบเบื้องต้นโดยการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธมาเป็นฐานคิดในการปรับสมดุลของแนวคิดการพัฒนาองค์กรของตะวันตก

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ. มงคลชีวิต 38 ประการ. สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2561, จาก
http://www.kalyanamitra.org/mongkhol/index_mongkhol.html
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน์. (2549). การบริหารเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
เอกสารประการวิจัยประจำปี. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี และวิศาล บุปผเวส. (2540). ประเทศไทยในทศวรรษหน้า : วิสัยทัศน์ของ
NIDA แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระ
ครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2557). การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร. ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.
เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2556). การจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร.
ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.
อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี. (2555). พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ. กรุงเทพมหานคร. วีพริ้นท์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-17