การจำแนกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาตามแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • สุเมตร์ เทพโสภา

คำสำคัญ:

1.การจำแนก, 2.คุณลักษณะอันพึงประสงค์, 3.นักศึกษา, 4.ตามแนวพุทธ

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาตามแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาตามแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  ที่มีเพศ  อายุ และระดับชั้นที่เรียน ต่างกัน และ3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักศึกษาตามแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา จำนวน 191 รูป/คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามเพศและระดับชั้น จากนั้นสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลากตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาตามแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ  อายุ และระดับชั้นที่เรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาตามแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่าง

Downloads

Download data is not yet available.

References

ฐิติวัสส์ สุขป้อม(2557) การวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการการสอนตามแนวพุทธวิธีเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 15 ฉบับที่ 1: January - June, 2557
นพมาศ ธีรเวคิน. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔.
จักรพงษ์ นิลพงษ์. “การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๒.
สมาน ชาลีเครือ. (2523). ค่านิยมที่พึงประสงค์และลักษณะคนไทยที่ดี. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.gotoknow.org/posts/336897
สุมณธา แก่นกุล. “การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพะโต๊ะ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชุมพร”. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๔.
R.V Krejcie & E.W Morgan. Education and Psychological Measurement. Vol. 30, 1970, pp

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-17