ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • มาภรณ์ พรคนึง

คำสำคัญ:

1.ปัญหาการใช้จ่าย, 2.งบประมาณ, 3.องค์การบริหารส่วนตำบล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนและบุคลากรในองค์กร ต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท,พนักงาน,พนักงานจ้างตามภารกิจ,คณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ จำนวน 135 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งหมดจำนวน  135 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่ารายได้(รวมเงินอุดหนุน)ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประมาณเท่าใด มีความคิดเห็นว่าเงินภาษีที่จ่ายกับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำงบประมาณไปใช้อย่างเหมาะสม,ในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่ประชาชนทราบ,ควรมีการแต่งตั้งตัวแทนจากภาคประชาชนเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล,ประชาชนสามารถรับรู้ถึงการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2541). ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์รักษาดินแดน.
ปกรณ์ บูรณุปกรณ์. (2541). ปัญหาในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. (2542, 17 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116ตอนที่ 114 ก หน้า 63
พรศิริ ศรีโพธิ์งาม. (2543). การพัฒนาการบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหาร ส่วนตำบลในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตศิลปะศาสตร์ (การบริหารการพัฒนา) : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, (2543)คู่มือการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ: พีเอลิฟวิ่
สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง. (2543). การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รักษาดินแดน
สิทธิเดช ศรีสุวรรณ. (2545). ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-04