หลักสูตรนักธรรม-บาลี ในปัจจุบัน : กลไกส่งเสริมศาสนทายาท

ผู้แต่ง

  • พระครูจารุสารธรรม

คำสำคัญ:

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี : กลไกส่งเสริมศาสนทายาท

บทคัดย่อ

การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  พระพุทธศาสนาถือว่ายิ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการศึกษา  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี  เป็นระบบการศึกษาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ  เพื่อพัฒนาประชาชนในชาติให้มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม  จนมีความสามารถดำเนินชีวิต  ประกอบอาชีพ  อย่างสงบสุขได้  ตลอดจนจัดหาวิธีการเพื่อเป็นกลไกลสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวพุทธผู้ศึกษาได้เป็นศาสนทายาทที่ดีสืบต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายและแผนการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 2531), หน้า 3-4.

กิตติ ธีรศาสตร์. เทคนิคการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กองศาสนศึกษา กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 2539.

บทสัมภาษณ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพิศาลศึกษากร,ดร.เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ผจก.รร.มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ

บทสัมภาษณ์ หลวงพ่อพระครูสิริพัฒนะโสภณ รอง เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และกำกับดูแลเกี่ยวกับงานพระปริยัติธรรมทั้งสองแผนก

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), หน้า 4-6.

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533), หน้า 8-16.

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533), หน้า 64.

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533.

พระสิทธิศักดิ์ พรมสิทธิ์ และคณะ วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2562) แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21

พิณสุดา สิริธรังศรี. “ความสำเร็จของวัดจองคา : การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ดีเด่น”. กรุงเทพมหานคร: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.

พินสุดา สิริธรังศรี. วัดจองคา อำเภองาว จังหวัดลำปาง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีดีเด่น. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จากัด, 2548.

พิณสุดา สิริธรังศรี, “ความสำเร็จของวัดจองคา: การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ดีเด่น”, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547).

มานพ นักการเรียน. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545.

อาณันย์ มุทะธากุล, “การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเจริญศึกษา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2545), หน้า 1

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-24