เด็กปัญญาเลิศ

ผู้แต่ง

  • สุการต์พิชา ปิยะธรรมวรากุล

คำสำคัญ:

เด็กปัญญาเลิศ, ด็กที่มีความสามารถพิเศษ, .เด็กอัจฉริยะ

บทคัดย่อ

เด็กปัญญาเลิศ (Gifted Child) เป็นเด็กพิเศษประเภทหนึ่งที่ไม่มีความพิการทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมรณ์ และสติปัญญา แต่มีลักษณะเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ปกติ ที่มีลักษณะเรียนรู้ได้เร็ว และมักมีความคิดที่ซับซ้อนกว่าเด็กทั่วไป ดังนั่นจึงทำให้เด็กดังกล่าวต้องการการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กอื่น ๆ เด็กจะมีความพร้อมในการทำกิจกรรม เล่นเกมส์ หรือการอ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็วมากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นการจัดเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีปัญญาเลิศจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อตัวเด็กมาก การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาเลิศ นั้น ครูผู้สอนต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็ก และจัดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จูงใจส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะอย่างเหมาะสม มีเนื้อหาที่ยาก และท้าทายกว่าหลักสูตรสำหรับเด็กทั่วไป มีการเชื่อมโยงและบูรณาการในหลายวิชา จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สลับซับซ้อนลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ จัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ควรฝึกให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ให้มีความรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ เน้นการพัฒนาสมองทุกส่วน และเน้นพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม อาจกล่าวได้ว่า เด็กปัญญาเลิศต้องได้รับการพัฒนาที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป ต้องมีหลักสูตรเฉพาะ ต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมให้ยั่วยุ ท้าทายความสามารถของเด็ก ให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพอย่างเต็มความสามรถ และศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเด็ก เพื่อให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความสามรถทางปัญญา เพื่อให้เป็น คนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา. 2562. การศึกษาพิเศษสำหรับครู. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อารี สัณหฉวี. 2540. รูปแบบการเรียนการสอนเด็กปัญญาเลิศ. กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

อุษณีย์ โพธิสุข. 2537. วิธีสอนเด็กปัญญาเลิศ. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการศึกษาพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์. 2544. รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษ. กรุงเทพมหานคร: รัตนพรชัย.

Benjamin, Bloom S.,et al. (1971). Hand book on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: Mc Graw-Hill Book Company

Clark, Robert. (1992). Human Resources Management: Framework and Practice 2nd ed. Sydney: McGraw-Hill.

Renzulli, J.S. (1977). The Renzulli Enrichment Triad Model. A Guide for Devel0ping Defensible Programs for The Gifted and Talented. Wethessfield, Connecticut: Creativity Learning.

Renzulli, J.S., Reis, S.M., and Smith L.H. (1981). The Revolving Door Identification Model. Mansfield Creative Learning Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-28