ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • ขจรศักดิ์ วิเศษสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ชาญเดช เจริญวิริยะกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ผลการปฏิบัติงาน, การตรวจสอบและติดตาม, การบริหารงานตำรวจ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดนครปฐม และ 2) ปัญหาของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธร 4 แห่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 24 คน ผลวิจัยการวิจัยพบว่า 1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม พบว่า มีการดำเนินงานลักษณะของการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ มีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมีการนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาแจ้งในที่ประชุมเพื่อรับทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ 2) ปัญหาหลักในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจคือ ปัญหาด้านกำลังพล มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ไม่ทั่วถึง จึงจำเป็นต้องอาศัยอาสาสมัครตำรวจบ้าน มาทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งจากการปฏิบัติภารกิจชุดอาสาสมัครพบว่า ยังพบปัญหาเกี่ยวกับขาดงบประมาณสนับสนุนชุดอาสาตำรวจบ้านที่มาจากภาคประชาชนซึ่งไม่สามารถสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

Downloads

Download data is not yet available.

References

ทองสุข มาตย์คำมี. (2549). การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคราม.

ธงชัย สันติวงษ์. (2543). องค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิช.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2545). การสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.

ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเบกษา. (2551).

ลิขิต ธีรเวคิน. (2553). การเมืองการปกครองของไทย (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมยศ นาวีการ. (2545). การบริหารแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุนันทา เลาหนันท์. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2544). คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ. (2552). คู่มือคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร จังหวัด และสถานีตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ.

อคิน รพีพัฒน์. (2527). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา.นครปฐม : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล.

อุทัย บุญประเสริฐ. (2524). รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี (อัดสำเนา).

อรุณ รักธรรม. (2542). พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อาภาศิริ สุวรรณานนท์ ชาติชาย มหาคีตะ และกัณณวัณ ฟิลลิปส์. (2560). โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของ ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-10