การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น รหัส 2504901 โดยใช้ชุดการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้แต่ง

  • วีรวัฒน์ จันทรัตนะ -

คำสำคัญ:

ชุดการสอน, วิธีดำเนินการวิจัย , ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น รหัส 2504901 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น รหัส 2504901 และ 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น รหัส 2504901 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 24 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ ชุดการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น รหัส 2504901 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (E1/ E2) มีค่าเท่ากับ 81.19 และ 82.17
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น รหัส 2504901 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  3. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน เรื่อง วิธีดำเนินการวิจัย วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น รหัส 2504901 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6792 คิดเป็นร้อยละ 67.92

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิตติชัย เชวงภักดีเวทย์. (2561). การพัฒนาชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. สารนิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.
ชัยยงค์ พรหมวงษ์. (2551). ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่:
2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556). 7-20.
ประหยัด จิระวรพงศ์. (2552). ความหมาย ลักษณะ พัฒนาการของสื่อประสม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ราชกิจจานุเบกษา. (2562). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 เล่ม 136 ตอนที่ 57 ก . 1 พฤษภาคม 2562.
ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒิและระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน. (2556). หลักสูตรและการจัด การเรียนรู้.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน.
ศิลป์ชัย นิลกรณ์และบุญเฉิด โสภณ. (2549).คู่มือปฏิบัติงานวิจัยเบื้องต้น .กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
กรุงเทพมหานคร.
สมนึก ภัททิยธนี. (2551). ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.). วัดผลการศึกษา มมส. 30-36.
อรนุช ลิมตศิริ. (2553). นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ = Innovation and technology for
learning management : TL 715 (TL 745). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-29