การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี

ผู้แต่ง

  • ฐิตานันท์ เตจา
  • เกสิณี ชิวปรีชา

คำสำคัญ:

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ, ศูนย์การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี และ2) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู กศน.ตำบล รวมทั้งสิ้น 80 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถาม มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00  ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์-ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า 1)คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.26, S.D. = 0.55) 2)แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี พบว่า คุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และด้านการทำงานเป็นทีมควรได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับสูงขึ้น ซึ่งด้านการเป็นผู้นำทางวิชาการ  มีแนวทางการพัฒนา8 ข้อ,ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวทางการพัฒนา 7 ข้อ และด้านการทำงานเป็นทีมมีแนวทางการพัฒนา 10 ข้อ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กุลจิรา รักษนคร. (2563). การศึกษากรอบแนวคิดของผู้บริหารมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

จรัส อติวิทยาภรณ์. (2554). หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.

จำลอง นักฟ้อน. (2548). นักบริหารการศึกษามืออาชีพ. นครปฐม: สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาวัดไร่ขิง.

ณัฐชา พิกุลทอง. (2559). คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9. วิทยานิพนธ์การ บริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ทิพวรรณ ล้วนปสิทธิ์สกุล. (2562). คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด์ 4.0. วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ธีระ รุญเจริญ. (2553). ความเป็นมืออาชีพในการจัดการแลพบริหารการศึกษายุคปฏิรูป การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟ่าง.

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. (2551). โน้ตย่อผู้บริหาร. เชียงใหม่ : ออเร้นจ์ กรุ๊ป ดีไซด์.

เรณู กองชาญ. (2553). คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามทัศนะของครูในอำเภอมวกเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2558). การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร:รังสีการพิมพ์.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย. (2554). มาตรฐาน กศน.ตำบล. กรุงเทพฯ :ม.ป.ท.

Krejcie,R.V. and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Education and Psychological Measurement, 30(3).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-14