การปกครองแบบประชาธิปไตยกับสถาบันทางการเมืองไทยในยุครัฐธรรมนูญ 2560

  • สมภพ ระงับทุกข์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: ประชาธิปไตย, สถาบันทางการเมือง, รัฐธรรมนูญ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากการมีผู้ปกครองคนเดียวคือพระมหากษัตริย์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแบบสมบูรณายาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎรได้ยึดอำนาจจากรัชกาลที่ 7 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 การเมืองการปกครองไทยจึงได้นำเอาการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 โดยการหยิบยืมรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองตลอดมา ซึ่งมีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเรียกว่ารัฐธรรมนูญและถือเป็นกฎหมายสูงสุด ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 20 คือรัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติให้มีสถาบันทางการเมืองประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่องค์กรรัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมายและตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารคือรัฐบาล ฝ่ายบริหารได้แก่รัฐบาลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า รวมทั้งองค์การของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมาย และฝ่ายตุลาการได้แก่องค์กรศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร ซี่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมบังคับให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และยังมีองค์กรอิสระได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คือองค์กรอัยการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย ที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กวี อิศริวรรณ. (2530) 20 ความคิดทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สยามบรรณ จำกัด.

จิรโชค (บรรพต) วีระสยและคณะ. (2547) รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

จิรโชค (บรรพต) วีระสยและคณะ. (2557) รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ชัยอนันต์ สมุทวณิช, (2552) รัฐ, กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เพรส จำกัด.

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2557) รัฐศาสตร์แนววิพากษ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ทินพันธุ์ นาคะตะ. (2551) รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางการศึกษาวิเคราะห์การเมือง. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายบล็อกและการพิมพ์.

ทินพันธุ์ นาคะตะ. (2551) ศาสตร์และศิลป์ การเมืองการบริหารไทย. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายบล็อกและการพิมพ์.

ทินพันธุ์ นาคะตะ. (2555) การเมืองไทย ระบบที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูปในการแก้ปัญหา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ปัญญาชน.

ทินพันธุ์ นาคะตะ. (2564) รัฐศาสตร์ ทฤษฎี แนวคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางวิเคราะห์การเมือง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. (2556) รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ. (2563) การเมืองไทยร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จำกัด.

ลิขิต ธีรเวคิน. (2548) วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิทยา เชียงกูร. (2551) การปฏิวัติประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขวิกฤติของชาติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา.

ศิริพร เชาวลิต. (2557) การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง (ม.ป.ป.)

สมเกียรติ วันทะนะ. (2551) อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : เอส.พ.วี. การพิมพ์ (2550).

สุรพล นิติไกรพจน์และคณะ. (2548) รวมกฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโฟปริ้นติ้ง จำกัด.

อนุสรณ์ ลิ้มมณี. (2558) รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จำกัด.

เผยแพร่แล้ว
2021-11-08
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ