แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักสามัคคีธรรมของชุมชนบางลำพู แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  • แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • แม่ชีจำเรียง กำเหนิดโทน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: 1. ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม, 2. สามัคคีธรรม, 3. ชุมชนบางลำพู

บทคัดย่อ

      บทความวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบหลักการดำเนินชีวิตของชุมชน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อทราบการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการสร้างความสำคัญและคุณประโยชน์ต่อชุมชน
     ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการดำเนินชีวิตที่นำมาใช้มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อสังคมมาก เพราะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น การพัฒนาสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นในชุมชนใช้ประโยชน์รวมกัน ช่วยกันดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม วัดมีการพัฒนาให้ความสะดวกในการบำเพ็ญบุญกุศลแก่ประชาชนที่มาทำบุญในวันสำคัญต่างๆ ชุมชนมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความซื่อสัตย์ สามัคคี ขยันประกอบอาชีพเข้าวัดทำบุญบริจาคทานรักษาศีล 5 สนับสนุนให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป ปัจจัยแห่งแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังทำให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ 1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น การทำทอง การทำขนมไทยโบราณ ภูมิปัญญาศิลปะการแทงหยวก การปักผ้าลวดลายต่างๆ การทำชุดละคร ชุดโขน การสืบทอดประเพณีสงกรานต์ 2) ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพ ในชุมชนมีอาชีพค้าขายเป็นหลักมีความขยันซื่อสัตย์สุจริต3) ปัจจัยด้านความสามัคคี ประชาชนมีความสามัคคีเข้าใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ขัดแย้ง ไม่แบ่งแยก ช่วยเหลือกัน อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 4) ปัจจัยด้านการพัฒนา ร่วมกันสร้างความเจริญให้เกิดในชุมชน ดูแลรักษาที่อยู่อาศัย สถานที่สำคัญๆ สาธารณูปโภคต่างๆ หลักธรรมที่นำมาใช้ในการดำรงชีวิตคือ ศีล 5 สังคหวัตถุ 4 อปริหานิยธรรม 7 สุจริตธรรม ยุติธรรม สามัคคีธรรม พรหมวิหารธรรม สัทธาเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำบุญบริจาคทาน ดำรงชีวิตด้วยความสงบสุข
คำสำคัญ : 1. แนวทางการดำเนินชีวิต 2. วัด 3. ชุมชนบางลำพู

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
1. พระไตรปิฎก
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. (2543). พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับครบรอบ 200 ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525, พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่ม 10,12, กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

2. หนังสือทั่วไป
เกษมตันติผลาชีวะและกุลยาตันติผลาชีวะ. (2528). การรักษาสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ.กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์.
ขวัญจิรา ปานไธสงค์.(2559). บทความงานเสวนาเสน่ห์บางลำพู ธนารักษ์คู่ชุมชน.
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และวิธาน สุชีวคุปต์. (2538).หลักการดำรงชีวิตในสังคม.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชาญชัย เกษี, พระมหา. (2551).การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความสามัคคี.การศึกษาค้นคว้า อิสระ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปราณี กล่ำส้ม.(2537). วันวานที่ย่านบางลำพู.เมืองโบราณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์. (2562). เจ้าชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ริเวอร์บุ๊คส์.
พระเทพดิลก. (2546). มองเรามองเขา. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: พรศิวการพิมพ์.
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต). (2548) .พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ.พิมพ์ครั้งที่ 8.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระเทพสิงห์บุราจารย์, (จรัญ ฐิตธมฺโม). (2547). รวมธรรมบรรยายจากหลวงพ่อ. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก.
พิเชฐ สายพันธ์. (2542).รายงานโครงการวิจัยชุมชนศึกษาเรื่องจินตภาพบางลำพู. สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2556, กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์.
ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. (2558). พื้นที่ย่านชานพระนครและคลองเมือง. (จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์). ฉบับที่ 105 มกราคม-มีนาคม.
สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2548). หนังสือกรุงเทพฯ มาจากไหน ?. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : มติชน.
3. งานวิจัย/สารนิพนธ์
กิตติศักดิ์ พานเจริญชับโรจน์. (2544). “ถนนข้าวสาร”. สารนิพนธ์. สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
นายเสนอ อัศวมันตา. (2557). “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี”. ดุษฎีนิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระชัยณรงค์ วิทิโต. (2555). การประยุกต์หลักศีล 5 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษ์ นุ่มสกุล). (2553). “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องความสามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระครูศรีปริยัติวิธาน,ดร. และคณะ. (2558). “วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนของประชาชน ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
เผยแพร่แล้ว
2021-11-20
ประเภทบทความ
บทความวิจัย