โอวาทปาฏิโมกข์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  • ประสาน อร่ามวาณิชย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • บุญร่วม คำเมืองแสน อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พระมหาพจน์ สุวโจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คำสำคัญ: โอวาทปาฏิโมกข์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อนำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างโอวาทปาฏิโมกข์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า หลักโอวาทปาฏิโมกข์คือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอรหันตสาวก โดยสาระสำคัญของโอวาทปาฏิโมกข์นั้น พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้เป็นนโยบายหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการสร้างความเข้าใจ ความชัดเจนในหลักการและวิธีการให้แก่คนทั้งหลายและหลักการนั้นต้องดำเนินอยู่ในแนวทางแห่งความพ้นทุกข์ ความสำคัญของโอวาทปาฏิโมกข์ มี 13 ประการ คือ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 พระพุทธเจ้าทรงใช้หลักการดังกล่าวในการเผยเผ่พระพุทธศาสนา โดยพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างตามพระพุทธเจ้าองค์ก่อน หลักในโอวาทปาฏิโมกข์ยังสอดคล้องกับคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือหลักไตรสิกขาที่คนทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้คือนิพพาน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมการศาสนา. (2525). พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง. เล่มที่ 4, 13, 25. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา.
กรมการศาสนา. (2540). กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระ ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา.
คงชิต ชินสิญจน์. (2551). การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย.
พระเทพดิลก (ระแบบ ิตโณ). (2549). พุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ 87.
พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร). (2550). ลีลาชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.
พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์ จตฺตาลโย). (2562). ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนา. นครปฐม : สาละพิมพการ.
พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (ประเวท ถาฐาน). (2560). กลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในสังคม
ปัจจุบัน.วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ 17 ฉบับที่ 3.
พระมหาวิสูตร ปภสฺสโร (ยุวศิลป์). (2560). บูรณาการหลักโอวาทปาฏิโมกข์สู่บรรทัดฐานทางสังคมไทย : ศึกษากรณีชุมชนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี บัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระมหาสุริยา อภิวฑฺฒโน (มะสันเทียะ). (2563). การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ : หลักการอุดมการณ์และวิธีการ. วารสาร มจร.มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1.
แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง. (2549). การแก้ปัญหายาเสพติดตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2550). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์.
วศิน อินทสระ. (2539). พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. โอวาทปาฏิโมกข์. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564, สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ). (2550). คู่มือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2561). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน). (2554). ธรรมดุษฎี.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์พิมพ์สวย.
สนิท ศรีสำแดง. (2550). พระพุทธศาสนา : กระบวนทัศน์ใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร. (2554). วิชาการเทศนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
อรทัย พนาราม. (2545). สื่อมวลชนกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เผยแพร่แล้ว
2021-11-14
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ