การศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 2 สิงห์บุรี

  • อัสนี ซึมกระโทก
คำสำคัญ: 1.สมรรถนะ, 2.บุคลากร, 3,กลุ่มอำนวยการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาระดับสมรรถนะบุคลากรกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 2 สิงห์บุรี และ 2) ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะของกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 2 สิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 2 สิงห์บุรี จำนวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.889 สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

          ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ 1)สมรรถนะของบุคลากรกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 2 สิงห์บุรี ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความร่วมแรงร่วมใจ (การทำงานเป็นทีม) ด้านการมุ่งผลสมฤทธิ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านบริการที่ดี และ ด้านจริยธรรม 2)ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 2 สิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) จัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) ร่วมกันทำงานเพื่อฝึกการแก้ปัญหาโดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติ และ 3) การส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนออนไลน์ต่าง ๆ โดยหน่วยงานสนับสนุน เช่น ให้เรียนรู้ในเวลาปฏิบัติงาน ให้ใช้อุปกรณ์ของสำนักงานในการเรียนรู้ คิดภาระงานให้   

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 2 สิงห์บุรี. (2563). สารสนเทศ. สิงห์บุรี: ผู้แต่ง.
เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2550, ตุลาคม - มีนาคม). การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน : สมรรถนะหลัก. วารสารการบริหารการศึกษา,1 (1), 25-28.
ชยาภรณ์ นินนานนท์. (2554). ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ หลักของผู้บริหารหน่วยงาน สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
ชาตรี เทียนทอง. (2556). แนวทางส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
นภัสวรรณ เกียรติวุฒิกาญจน์. (2554, กรกฎาคม-ธันวาคม). สมรรถนะที่พึงประสงค์ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2(1), 90-99.
ปริศนา พิมพา. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
รัชนิดา รักกาญจนันท์. (2560). การพัฒนาบุคลากรตามกรอบสมรรถนะของข้าราชการสายงานวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร้อยตำรวจโทสายชล เกษอินทร์ และ ปาจรีย์ ผลประเสริฐ. (2561, กรกฎาคม - ธันวาคม) แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครตำรวจชุมชนเกาะทวีสถานีตำรวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) จังหวัดกำแพงเพชร.วารสารพิกุล, 16,(2), 71-87.
วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง. (2558). ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครสวรรค์: หจก. ริมปิงการพิมพ์.
สาธร ทรัพย์รวงทอง และวราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง. (2564, มกราคม – มิถุนายน). การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในยุค ดิจิตอลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์. วารสารปรัชญาปริทรรศน์, 26(1), 44-52.
สิทธิชัย บุษหมั่น. (2556). การพัฒนาระบบการฝึกอบรมบนเว็บ เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.(2550).การจัดโครงสร้างส่วนราชการ.กรุงเทพฯ:ผู้แต่ง.
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2547). การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของ Competency. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555, จากhttp://www.hrcenter.co.th.
Certo, Samuel C. (2000). Modern Management. New York: Prentice - Hall.
Yamane, T. (1970). Stetistics, an Introductory Analysis. (3th ed).
Tokyo : Harqer& Row.
Virtanen, T. (1996). The Competencies of New Public Managers," In New public managers in Europe : Tublic Servants in Transition, P, 53-78.
เผยแพร่แล้ว
2021-11-07
ประเภทบทความ
บทความวิจัย