การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารสถานศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • เกสิณี ชิวปรีชา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • วิมล จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ปฏิมา พูนทรัพย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • นฤทธิ์ แสงสุขสว่าง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • นริศว์ ปรารมย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม, การบริหารสถานศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินการและนำเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารสถานศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  ดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน 1) การวิจัยเชิงปริมาณ  ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 60 คน  ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพรรณา ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดำเนินการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.91, S.D. =0.63 แนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหาร ได้แก่ 1) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  2) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 3) กำหนดรูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 4) ให้มีการวัดผล ประเมินผลและการฝึกอาชีพตามสภาพจริง

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). คู่มือการใช้งานแบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.กรุงเทพ ฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี. (2563). ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. แนวทางปฏิบัติการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2557.เข้าถึงได้จาก http://bsq2.vec.go.th สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2563.

สมพร ปานดำ. (2563). รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแนวใหม่ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 4(8),107 -124.

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร. (2563). รายงานแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563.(เอกสารอัดสำเนา).สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร.

สุวิทย์ สวัสดี และชัยยุทธ ศิริสุทธ์. (2564). กลยุทธการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 9 (1) (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) , 139 -151.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2563). คู่มือหลักสูตรพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี. กรุงเทพมหานคร: สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2564). บทวิเคราะห์สภาวการณ์ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-25 — Updated on 2022-04-25