การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ฐิติกร หมายมั่น มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • เกสิณี ชิวปรีชา
  • รุจา รอดเข็ม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • นริศว์ ปรารมย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

1. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม, 2. ผู้บริหารโรงเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 205  คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าความต้องการจำเป็น (PNI modified) ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร  ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง = 2.72, SD = 0.58  และระดับมาก = 3.75, S.D = 0.54 ตามลำดับ ส่วนความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในด้านที่มีค่า PNI สูงสุด ลำดับแรก คือ การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับขั้นที่สูงกว่าเดิม (PNI modified = 0.8055) ลำดับที่ 2 คือ การขจัดความขัดแย้งและความไม่พึงพอใจระหว่างค่านิยมกับวิธีปฏิบัติ  (PNI modified = 0.6421)

References

บัณฑิต คุณาวุฒิกร. (2561). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารวิชาการรอยแก่นสาร ,3(1): 27-40.

ประชา โสภัณนา. (2563). การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์,7 (7): 360-372.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2560). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า. 246

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper and Row.

Punsiripat, I., Techataweewan, W., & Seewungkum, D. (2021). Needs Assessment of Research Support as Initiative Process of Service Design for Academic Library Service. Journal of Education in Black Sea Region, 7(1): 66-71.

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. (2563). รายงานการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-27