สาธารณสุข : Public Health

Published: 2016-12-13

รูปแบบการทำเกษตรประณีตสำหรับผู้สูงอายุ;Agriculture Refined (Kaset Praneet) Model for the Elderly

วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ รัตนเพียรธัมมะ

75-96

กลยุทธ์โน้มน้าวและจูงใจคน;Influence The Psychology of Persuasion

ประวีร์ ประพันธ์วงศ์ ประพันธ์วงศ์

185-194