ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การพัฒนาผลงานวิชาการ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ขอบเขต เป็นเอกสารเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ (บทความวิชาการปริทรรศน์ บทความวิชาการเทคนิค บทความวิชการพิเศษ) ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาที่เผยแพร่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วาระการเผยแพร่ วารสาร SAU Journal of Social Sciences and Humanities มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-14

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย