ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

เผยแพร่แล้ว: 2020-03-18

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย