วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจและการจัดการ  ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ราย 4 เดือน (จัดพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี) เผยแพร่ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และระหว่างเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม และเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ซึ่งการรับรองคุณภาพวารสารครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บทความทุกเรื่องต้องเป็นต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ๆ บทความทุกเรื่องจะได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) จำนวน 3 ท่าน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องทางวิชาการ โดยประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Double-blind peer review) บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนหรือเจ้าของผลงาน

กองบรรณาธิการวารสารมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของวารสารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล

ISSN : 1906-0327 (Print)

ISSN 3027-6063 (Online)

ประกาศปิดรับบทความบุคคลภายนอกชั่วคราว

2023-06-18

ประกาศปิดรับบทความบุคคลภายนอกชั่วคราว

เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนเผยแพร่ในปี 2567 กองบรรณาธิการวารสารจึงขอปิดรับบทความจากบุคคลภายนอกชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ของศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น หากมีการเปิดรับบทความเพิ่มกองบรรณาธิการจะประกาศให้รับทราบเป็นระยะต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 088-915-2456 หรือ อีเมล์ journal@sskru.ac.th

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เล่มล่าสุด ได้เผยแพร่แล้วในเว็บไซต์

2023-04-28

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2566) ได้ออกเผยแพร่แล้วในเว็บไซต์

ท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความได้ที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน 2566 | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (tci-thaijo.org)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และติดตามวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กองบรรณาธิการวารสาร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 29-04-2024

ดูทุกฉบับ