เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ “วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิติศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและ มีคุณค่าทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในรูปแบบของวารสารทางวิชาการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคคล ทั้งภายในและภายนอกสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะได้อีกด้วย

กำหนดการตีพิมพ์

การจัดพิมพ์วารสารนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์จะจัดพิมพ์ปีละ 4 ครั้ง ราย 3 เดือน ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม
ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน
ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2567): วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					ดู ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2567): วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เผยแพร่แล้ว: 2024-03-31

บทความ

ดูทุกฉบับ