วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 31

   NSRU social sciences research and academic journal is organized to publish academic articles and social research, focusing  on the field of education, political science, business administration, social development and social interdisciplinary. Moreover, it is a platform for exchanging academic knowledge from academician in various universities both in public and government sector and to develop academic work that will be useful to our nation in the future.There are 3 journals in a year (one in each quarter) that is, January-April, May-August, September-December. The journal will be published into two formats;that is journal and e-journal. The first journal was published in 2006 and this is the ninth year. For the first e-journal, it has been published since volume 26.

 

 ThaiJOIndexed in  tci สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Impact Factor = 0.316 (in 2018 by TCI) 

Vol. 16 No. 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

Published: 2021-06-30

กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

Leadership Development Strategy of School Administrators in the 21st Century

วรปรัชญ์ หลวงโย Woraprach Luangyo; สันติ บูรณะชาติ Santi Buranachat, โสภา อำนวยรัตน์ Sopa Umnueyrat, น้ำฝน กันมา Namfon Gunma

59-72

View All Issues

 ThaiJOIndexed in  tci สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Impact Factor = 0.316 (in 2018 by TCI)