ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

วารสารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Jrru) ปัจจุบันอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย  วิทยานิพนธ์  และบทความทางวิชาการ และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์  การวิจัยจากคณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม