ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม
ดูทุกฉบับ

วารสารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Jrru) ปัจจุบันอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 3 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อยู่ระหว่างพัฒนาเข้าสู่่ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น)  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย  วิทยานิพนธ์  และบทความทางวิชาการ และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์  การวิจัยจากคณาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

รายละเอียดการส่งบทความฯ