วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการ โดยนําเสนอในรูปแบบ
   1. บทความวิชาการ
   2. บทความหรือผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้ว
   3. ผู้นําเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน

กำหนดเผยแพร่    ปีละ 2 ฉบับ   ฉบับที่ 1  มกราคม –  มิถุนายน
   ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม

ISSN : 0859-8185
Online ISSN : xxxx-xxxx

ขอปิดรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร

2022-02-24

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

     กองบรรณาธิการวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ขอปิดรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้าร่วมตีพิมพ์ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว

     ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2564): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

            วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อเป็นสื่อกลางในด้านการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเหล่านี้อีกทั้งแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นเชิงวิชาการ และประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในวงการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แต่ทั้งนี้ด้วยการตั้งเป้าหมายประกอบกับความมุ่งมั่นของคณะผู้ดำเนินงานที่จะร่วมกันผลักดันให้วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารก้าวสู่กลุ่มที่ 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ในเวลาต่อไป

            ฉบับนี้เป็นปีที่ 23 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย บทความวิจัย จำนวน 10 เรื่อง บทความที่นำเสนอในเล่มนี้ส่วนใหญ่มาจากการวิจัยที่มาจากโจทย์เชิงพื้นที่ โดยผลงานที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ของวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารในสาขาวิชานั้น ๆ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

            บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 29-12-2021

ดูทุกฉบับ