วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานีปีที่ 5 ฉบับที่ 1

Published: 2018-10-10

บทบรรณาธิการ

ชิรวัฒน์ นิจเนตร

ก-จ

Buddhist Temples : the Management of Leftover Meals

ปัญญา เลิศไกร, นิลรัตน์ นวกิจไพทูรย์, ลัญจกร นิลกาญจน์

77-94

Factors Affecting Performance Efficiency among Employees in Machine Installed Production Line, Songkhla

อัครเดช ไม้จันทร์, นุจรีย์ แซ่จิว

95-122

Estimated Parameters of the Testlet-Test under Item Response Theory and Testlet Response Theory Model

จงกล บัวแก้ว, ไพรัตน์ วงษ์นาม, สมพงษ์ ปั้นหุ่น

139-156

Transformational Leadership of School Administrators under Surat Thani Primary Educational Service Area Office 3

หทัยรัตน์ คชเดช, อรรครา ธรรมาธิกุล, ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่

157-174

Development of a Training Package on Utilization of Local Insects of Farmers

จิตเกษม หลำสะอาด, พรพรหม พรมเมศร์

193-210

แนะนำผู้เขียน

แนะนำผู้เขียน -

313-316

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ -

317-318