วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์  ISSN: 2673-0785 (Online) มุ่งเน้นส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อบริการวิชาการในการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาแก่สังคม โดยมีกำหนดตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

**ดูวิธีการและขั้นตอนการสมัครสมาชิกและลงทะเบียนบทความได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=eoaAlU1B1rM

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2020): July - September

เผยแพร่แล้ว: 2020-09-27

แนวทางการพัฒนาการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด

นัยนา โปธาวงค์, พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์, ประเสริฐ จรรยาสุภาพ, นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย, พิมพ์ชนก สังข์แก้ว

19-32

รูปแบบภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนา

ประเวช วะทาแก้ว, ประภาส แก้วเกตุพงษ์

94-106

ความคุ้มครองสิทธิของนายเงินตามพระไอยการทาส

อภิชาติ ปานสังข์, ธนารักษ์ ห้วยเล็ก, แพรวพรรณ ศาสตร์เวช, มณีเพชร ไทยน้อย, เชาวลิต สมพงษ์เจริญ

143-157

ดูเล่มทุกฉบับ