วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

          2. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม

การพิจารณาคัดเลือกบทความ   

          บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 3 ท่าน* (*เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 64) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind Peer Review)

กำหนดการเผยแพร่ 

          ฉบับที่ 1  มกราคม – มีนาคม

          ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน

          ฉบับที่ 3  กรกฎาคม – กันยายน

          ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสำหรับวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2021-11-05

วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  ดังนี้

                -ผู้เขียนบทความที่เป็นบุคคลทั่วไป เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร อัตราเรื่องละ 5,000 บาท โดยชำระค่าธรรมเนียมและแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 15 วัน ภายหลังจากได้รับแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความ (ขั้นต้น) จากกองบรรณาธิการ (ก่อนที่จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ) โดยชำระเงิน บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่บัญชี 375-0-86661-9 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

                -สำหรับผู้เขียนบทความที่เป็นบุคลากรสังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเป็นผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นชื่อหลัก (Corresponding Author) ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงาน

                 -ทั้งนี้เริ่มเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้เขียนที่ submission บทความตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

การแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม ขอให้แจ้งรายละเอียดในอีเมล์วารสาร (sasjournal.mju@gmail.com)  ดังนี้

  1. 1. ชื่อ-สกุล (ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เขียนบทความ)
  2. 2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  3. 3. ธนาคารที่โอนเงิน
  4. 4. เลขที่บัญชีที่โอนเงิน
  5. 5. จำนวนเงิน
  6. 6. วัน เวลาที่โอนเงิน
  7. 7. ที่อยู่ที่ให้ออกใบเสร็จรับเงิน
  8. 8. ระบุช่องทางการส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้เขียน (อีเมล์/ไปรษณีย์-ระบุที่อยู่จัดส่ง)
  9. 9. แนบหลักฐานการโอนเงิน (สำเนาใบโอนเงิน/สลิปที่โอนเงิน/อื่นๆ)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ สำหรับวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2566): เมษายน - มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

การศึกษาคุณสมบัติการเป็นพลเมืองดิจิทัลของสมาชิกสภาเยาวชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รยากร สุวรรณ์, สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล, ธรรมพร ตันตรา, สถาพร แสงสุโพธิ์

1-16

หลักการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นผู้สูงอายุ ด้วยหลักแห่งภาวนา 4

โกมินทร์ วังอ่อน, ชาญชัย ฤทธิร่วม, ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล

36-53

กลยุทธ์การพัฒนาท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สาธินี วัฒนกุล, บงกชมาศ เอกเอี่ยม, เฉลิมชัย ปัญญาดี, สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล

102-119

ดูทุกฉบับ