การพัฒนาที่เชี่อมโยงกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมของท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานพัฒนา และสร้างคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน

Published: 2020-06-08

บทบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล