Vol. 3 No. 1 (2020): January - June 2020 : ทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นกับการพัฒนา

การพัฒนาที่เชี่อมโยงกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมของท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานพัฒนา และสร้างคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน

Published: 2020-08-07

บทบรรณาธิการ