ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2014): ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 2014 VOL.6

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2014): ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 2014 VOL.6
เผยแพร่แล้ว: 04-09-2014

บทความวิจัย