ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 27-12-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ