วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (LRUJ) เป็นวารสารระดับชาติที่ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิชาการ (Academic article) บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis article) และบทความวิจัย (Research article) ของนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขามานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้บทความที่ลงตีพิมพ์และเผยแพร่จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน  โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม,  ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน,  ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน และ ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม

Vol. 14 No. 50 (2019): October - December 2019

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Reviews)  ประจำฉบับที่ 50

รศ.ดร.นภพร ทัศนัยนา                  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.นภวรรณ รัตสุข                  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล                  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาณ              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา                มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ลัดดา ศิลาน้อย                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.นพมาศ สุวชาติ                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.จารุกิตติ์ พิรัยสุวัฒน์                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผศ.ดร.พยุงพร ศรีจันทวงศ์            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Published: 2020-03-05

View All Issues

Indexed in tci