ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินการจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) มุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ศิลปะและการศึกษาอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริการวิชาการแก่สังคม  ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดทำขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร ในวารสารฉบับนี้เสนอบทความในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย บทความเกี่ยวกับนาฏศิลป์สร้างสรรค์ จำนวน 3 เรื่อง และบทความเกี่ยวกับด้านดนตรี จำนวน 3 เรื่อง ทุกบทความได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาวารสารพัฒนศิลป์วิชาการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพแก่ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักสร้างสรรค์งาน ตลอดจนผู้สนใจ เพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการพัฒนาสร้างความรู้สู่สังคมและวงการศึกษาอย่างยั่งยืน

เผยแพร่แล้ว: 2022-01-24

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

วารสารพัฒนศิลป์วิชาการรับตีพิมพ์บทความวิจัย งานสร้างสรรค์ และบทความวิชาการในสาขาวิชาปรัชญากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นสาขาวิชาด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ของครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้วิจัยและผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งในและนอกสถาบัน กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ : ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม Print ISSN: 2539-5807 Online ISSN: 2730-4191

หมายเหตุ : วารสารพัฒนศิลป์วิชาการยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI