วารสารราชพฤกษ์ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560

วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้มีการจัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  

ISSN 1905-1344 (Print)
ISSN 2651-1835 (Online)

ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงานวารสารราชพฤกษ์

2019-11-01

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงาน และราคาจำหน่ายวารสารราชพฤกษ์ ที่ 586/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562ประกาศรับค่าธรรมเนียม623.jpg

Vol. 17 No. 3 (2019): September-December 2019

-

Published: 2019-11-22

September-December 2019

กองบรรณาธิการ วารสารราชพฤกษ์

1-153

Integrated High School Curriculum Development to Enhance Creativity and Innovation

จุลมณี สุระโยธิน, เจษฎา กิตติสุนทร, กิติพงษ์ ลือนาม

43-51

Socio-Behavioral Factors Related to Oral Health Status of Student

มารุต - ภู่พะเนียด, สุวิทย์ คุณาวิศรุต

75-82

The Development of Waggle Courtier Doll Molding

ณัฐวิทย์ คงศรีชาย, อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์

101-111

Guideline for Promoting Lifelong Learning about Arts, Culture and Wisdom of Educational Institutes, Nakhon Si Thammarat Province

เมธาวี จำเนียร, กรกฎ จำเนียร, ศศิพัชร บุญขวัญ

112-121

Change the Business Gas Station in Nakhon Ratchasima Province

สุทธิพงษ์ แสงวิเศษ, มนตรี ศรีราชเลา, บุญช่วย พาณิชย์กุล

137-145

View All Issues

Indexed in tci