วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้มีการจัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณาบทความ 1 เรื่อง โดยมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)  แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)
      *โดยสาขาวิชาย่อย (Sub-Subject Area) ของวารสารราชพฤกษ์ มีดังนี้
      1. General Arts and Humanities
      2. Developmental and Educational Psychology
      3. General Social Sciences
      4. Education
      5. Public Administration

ISSN 1905-1344 (Print)
ISSN 2651-1835 (Online)

การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงานวารสารราชพฤกษ์

2021-10-12

ด้วยกองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา ได้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงานวารสารราชพฤกษ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1320/2564 เรื่อง กำหนดอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงานฯ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงานในวารสารราชพฤกษ์ ดังนี้

        1. ค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงาน กรณีที่ 1  การพิจารณาตรวจสอบบทความ ตามกระบวนการปกติ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
            จำนวน 2 คน  บุคคลภายใน 2,500 บาท / บุคคลภายนอก 4,000 บาท
        2. ค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ผลงาน กรณีที่ 2  สำหรับผู้นิพนธ์ที่ต้องการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบบทความ 
            จำนวน 3 คน  บุคคลภายใน 4,000 บาท / บุคคลภายนอก 6,000 บาท

           **ให้มีผลสำหรับผู้ที่ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ-บทความวิจัย ฉบับที่ 2 ปี 2564

2021-03-04

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ

     วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เข้าสู่ปีที่ 19 แล้ว ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์/นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชพฤกษ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)  โดยท่านสามารถส่งบทความมาเพื่อขอรับพิจารณาได้ผ่านระบบ Thaijo นะคะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
e-mail: ratchaphruekjournal@gmail.com
Tel. 0-4427-2827 ต่อ 14

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ-บทความวิจัย

2020-12-15

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ

     วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เข้าสู่ปีที่ 19 แล้ว ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์/นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชพฤกษ์ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)  โดยท่านสามารถส่งบทความมาเพื่อขอรับพิจารณาได้ผ่านระบบ Thaijo นะคะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Tel. 0-4427-2827 ต่อ 14

Vol. 19 No. 3 (2564): September - December 2021

Published: 2021-12-13

View All Issues

Indexed in tci