วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้มีการจัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณาบทความ 1 เรื่อง โดยมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)  แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

ISSN 1905-1344 (Print)
ISSN 2651-1835 (Online)

Vol. 18 No. 2 (2020): May - August 2020

Published: 2020-08-18

May - August 2020

กองบรรณาธิการ วารสารราชพฤกษ์

1-146

Identity Using in Public Relations for Wat Lam Phaya Floating Market Tourism Lam Phaya Sub-district, Bang Len District, Nakhon Pathom Province

Kesinee Pratumsuwan, Natcha Sirinthnathorn, Marisa Sujittavanich, Tivaporn Sarbmuangpak, Vinai Boonkong, Virasak Nachaidee, Nuchjaree Namoonmong

9-17

Health Care Promotion for Elderly Using Local Thai Wisdom in Wang-Nang Sub District, Muang District, Maha Sarakham Province

Oranuch Wongwattanasathien, Kanokporn Tongsodsang, Pattarin Kittiboonyakhoon, Supabhorn Kulthinee

128-136

View All Issues

Indexed in tci