วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 นี้ มีบทความวิจัยจำนวนห้าเรื่อง ที่ผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่ผู้อ่าน โดยบทความทั้งห้าเรื่องที่ได้เผยแพร่สู่ผู้อ่านทุกท่านผ่านการตีพิมพ์กับวารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ทางด้านสหสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ การศึกษาวิจัยและปฏิบัติการพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่น ชุมชนเมือง ทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการทรัพยากร ทุนทางสังคม การพัฒนามนุษย์และสังคม วารสารเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบทความทุกชิ้นที่ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาจะมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการนำพัฒนาองค์ความรู้และสร้างการพัฒนาในวงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ทางวารสารขอขอบคุณผู้เขียนและผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสารทั้งการส่งบทความร่วมเผยแพร่สู่วงวิชาการและการอ่านจากระบบออนไลน์ จนทำให้วารสารเป็นที่รู้จักและได้มีผู้สนใจส่งผลงานร่วมเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

Published: 2023-06-28