วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีกำหนดเผยแพร่ราย 6 เดือน ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)  ทั้งนี้อาจจะมีวารสารฉบับพิเศษ (Special issue)  หรือฉบับที่ตีพิมพ์บทความจากการประชุมวิชาการ (Conference proceeding)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่ ภาษา ภาษาศาสตร์  วรรณคดี วรรณกรรม คติชนวิทยา วัฒนธรรม  การท่องเที่ยว ปรัชญา  ประวัติศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้เขียนทุกท่านสามารถส่งบทความมาขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตลอดทั้งปี และกรุณาส่งต้นฉบับบทความตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนดไว้ในคำแนะนำสำหรับผู้เขียน (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2564)

          กองบรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ยินดีรับต้นฉบับผลงานวิชาการดังต่อไปนี้
            - บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์ (review article)  หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book review) สำหรับบทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือจะไม่นำเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพ แต่จะพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการ
            - บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
            - บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพแบบไม่เปิดเผยตัวตนสองทาง (double-blind review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ(peer review)  ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน  และผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นที่สุด
            - บทความที่เป็นบทความวิจัยที่ส่งมายังวารสารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ต้องมีหลักฐานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แนบมาพร้อมกับบทความ (ยกเว้นได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นรายเฉพาะ)
            - หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
            - บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์ ก่อนขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่จากวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

            ความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในบทความเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนเท่านั้น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ปรากฎในบทความแต่อย่างใด และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และกองบรรณาธิการ 

            การปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป วารสารจะปรับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความอย่างน้อย 3 ท่าน 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

สาส์นจากคณบดี

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

บทนำ

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์

การเตรียมความพร้อมในการบรรเลงขิมของเด็กปฐมวัย

ภัทรธีรา ดีสัว , วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช , ชนาธิป สรสิทธิ์ และ อมรินทร์ หมอกอ่อน

113-132

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารรามคำแหง  ฉบับมนุษยศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-318-0054 ต่อ 1015
email: academic_hu@rumail.ru.ac.th