ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-09-14

บทบรรณาธิการ: ตำนานคนอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์
ดูเล่มทุกฉบับ