วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีกำหนดเผยแพร่ราย 6 เดือน ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)  ทั้งนี้อาจจะมีวารสารฉบับพิเศษ (Special issue)  หรือฉบับที่ตีพิมพ์บทความจากการประชุมวิชาการ (Conference proceeding)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่ ภาษา ภาษาศาสตร์  วรรณคดี วรรณกรรม คติชนวิทยา วัฒนธรรม  การท่องเที่ยว ปรัชญา  ประวัติศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้เขียนทุกท่านสามารถส่งบทความมาขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตลอดทั้งปี และกรุณาส่งต้นฉบับบทความตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนดไว้ในคำแนะนำสำหรับผู้เขียน

          กองบรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ยินดีรับต้นฉบับผลงานวิชาการดังต่อไปนี้
            - บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์ (review article)  หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book review) สำหรับบทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือจะไม่นำเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพ แต่จะพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการ
            - บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
            - บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพแบบไม่เปิดเผยตัวตนสองทาง (double-blind review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ(peer review)  ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน  และผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นที่สุด
            - บทความที่เป็นบทความวิจัยที่ส่งมายังวารสารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ต้องมีหลักฐานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แนบมาพร้อมกับบทความ (ยกเว้นได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นรายเฉพาะ)
            - หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
            - บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์ ก่อนขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่จากวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์

            ความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในบทความเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนเท่านั้น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ปรากฎในบทความแต่อย่างใด และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และกองบรรณาธิการ 

            การปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป วารสารจะปรับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความอย่างน้อย 3 ท่าน 

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2022): ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

สาส์นจากคณบดี

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

บทนำ

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์

มโนทัศน์“สตรี”ในวรรณกรรมจีนสมัย ค.ศ.1912 – ปัจจุบัน

Peng Leshan ขนิษฐา ใจมโน บุญเหลือ ใจมโน และสนิท สัตโยภาส

67-86

การศึกษาลักษณะเด่นของศิลปะการตกแต่งร้านคาเฟ่สไตล์จีนในย่านเยาวราช

อาทิตยา แสงสินไชย อภิชญา สกุลอุดมกาญจน์ และ จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

45-66

มนต์เสน่ห์อินเดีย

ผะอบ จึงแสงสถิตพร และ นงเยาว์ ชาญณรงค์

235-260

ดูทุกฉบับ

วารสารรามคำแหง  ฉบับมนุษยศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-318-0054 ต่อ 1015
email: academic_hu@rumail.ru.ac.th