วารสารวิจัยรำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน
รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้นำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจัยใน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชโดยจัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) จำนวน 20 บทความ ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  จำนวน 20 บทความ   ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)  จำนวน 20 บทความ โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)  ในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review

Vol. 14 No. 2 (2020): May - August 2020

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)

Published: 2020-06-24

The Comparison of Quality of Life for the elderly in Eastern Economic Corridor (EEC)

ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค, วิสันต์ ลมไธสง

12-22

Omission: A Study of Liability on Duty Based upon Creation of Peril

ชัยวัฒน์ อนุกูลวุฒิพงศ์

34-42

Air Compressor System of Solar Energy for Small Industry

ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล , กฤษณะ จันทสิทธิ์, ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต

43-54

Species Diversity and Distribution of Macroalgae at Ao Yang Bay, Chanthaburi Province

Chutapa Kunsook, Prasarn Sangpaiboon, Theerapong Pitakpol, Chanthanipa Maneema, Pinit Mitcherd

113-124

View All Issues

Coordinator 

Miss Nittaya Tonsai

Tel. 039-471056 | 08-6440-2639

E-mail : research_rbru2010@hotmail.com