วารสารวิจัยรำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน
รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้นำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจัยใน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชโดยจัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) จำนวน 20 บทความ ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  จำนวน 20 บทความ   ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)  จำนวน 20 บทความ โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)  ในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review


ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน 2566

วารสารวิจัยรำไพพรรณี  ปีที่ 17  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เมษายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-04-25

บทวิพากษ์อุดมการณ์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

มนัส พัฒนผล, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, จำลอง แสนเสนาะ

5-15

ความสัมพันธ์ระหว่างการบรรเลงซอสามสายกับคีตศิลป์ไทย

สุวรรณี ชูเสน, จตุพร สีม่วง, ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

16-27

การประเมินมูลค่าสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

ธงชัย ศรีเบญจโชติ, สุรีย์พร พานิชอัตรา, อัญชลี อุทัยไขฟ้า, พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร, เพ็ญศิริ สมารักษ์, ฐิตา ชัยวิบูลย์ผล

36-48

การศึกษาเกณฑ์การตรวจสอบข่าวปลอมด้านสุขภาพ

บุหงา ชัยสุวรรณ, พรพรรณ ประจักษ์เนตร, พรรณพิลาศ กุลดิลก, ชัชญา สกุณา

72-82

รูปแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในจังหวัดจันทบุรี

ธวัช วิเชียรประภา, วรรณี เดียวอิศเรศ, ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์

151-164

ดูทุกฉบับ

ผู้ประสานงาน

นางสาวนิตยา ต้นสาย

โทร. 039-471056 | 08-6440-2639

E-mail : research_rbru2010@hotmail.com