ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - เมษายน 2563

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่   วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม  ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center) กลุ่ม 1  โดยมีเป้าหมายและขอบเขต (Aim and  Scope) ที่รับตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ทางด้าน Social Sciences & Humanities  โดยมีสาขาย่อย 3 สาขา ได้แก่ 1) Arts and Humanities 2) Business, Management and Accounting และ 3) Social Sciences 

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-20

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)