วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2564 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการวารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-29

การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน

พระราชปริยัติมุนี เทียบ สิริญาโณ, พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, อยุษกร งามชาติ

1-11

รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเพณีเชิงพุทธของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์

พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ, สิรภพ สวนดง, พระมหาสุพร รกฺขิตฺตธมฺโม

27-39

ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอัจฉราสูตร

พระมหาสุบิน สุนฺทรธมฺโม , พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ

123-134

การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, พระเมธีวรญาณ พระเมธีวรญาณ, สมหญิง ลมูลพักตร์

176-189