บทบรรณาธิการ

วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 15 ฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2564 วารสารรัชต์ภาคย์ฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจอยู่หลากหลาย เช่น ความเข้ากันได้ระหว่างความยุติธรรมกับความเมตตา, การให้ความหมายความรุนแรงในโลกออนไลน์, การเปรียบเทียบสมรรถนะการแข่งขันและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพสูง, การประยุกต์วิธีวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ เพื่อพยากรณ์ประสิทธิภาพเชิงการเงินของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย หรือการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนวิธีการสอนแบบตั้งคำถาม หรือแม้แต่บทความภาษาอังกฤษ เช่น The Study of English Language Classroom Anxiety and Its Relationship with English Language Proficiency among Graduate Students in Thai Higher Education Institutions, Approaches to Increase the Cultural Capital Potential to Promote Community Product Development: A Case Study of the Lad Yai Herbal Salt Community Enterprise in Samut Songkhram Province เหล่านี้เป็นความหลาก หลายทางวิชาการของวารสารรัชต์ภาคย์ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพในการรับบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถทำให้ผู้อ่านบทความนำไปบูรณาการและพัฒนาคุณภาพงานทางวิชาการต่อได้ โดยทางวารสารยังคงมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานของกรอบทางวิชาการไว้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาให้วารสารมุ่งสู่กรอบมาตรฐานระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ วารสารรัชต์ภาคย์ ยังส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทรรศน์ ด้วยการจัดโครงการส่งบทความร่วมชิงรางวัล ประเภทบทความดีเลิศ บทความละ 1 รางวัล รวมเป็น 3 รางวัล มูลค่า รางวัลละ 5,000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายตีพิมพ์สำหรับผู้ที่ได้รางวัล โดยกองบรรณาธิการ ได้ขยายเวลาสำหรับผู้สนใจ สามารถเสนอบทความประกวด ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564 ประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม 2565

 

ดร. วรรณธนพล หิรัญบูรณะ

บรรณาธิการ

Published: 2021-09-19

The Utilization of Toh (Rhodomyrtus tomentosa) in Ban Khoksaya, Narathiwat Province

Vadhana Jayathavaj, Jongrak Jarussoponwong, Aphisada Sukchanuan, Suwimon Changthongsiri, Savanee Wachi

73-87

Development of the Basic Education Home School Model in the 21st Century

Sutthiluck Kanthipan, Santi Buranachart, Thidawan Unkong, Namfon Gunma

175-188

Development of Learning Management Model for Enhancing the Media Production Skills

Rattanaporn Chanthra, Krismant Whattananarong, Paradorn Satienchaiyakij

301-317

Modern Accounting Competencies on Practice Success of Bookkeepers in Bangkok

Chitthalakha Thasi, Akaradech Thulyapongruk, Piyanat Supranoonrat, Pairach Phatrasirisit

343-353

People’s Paticipation in Managerment of Phrom Buri Municipality Phrom Buri District, Sing Buri Province

Kamolwan Jamying, Mahastee Masesa-id, Roning Hamah, Adisak Atipakya, Adam Yama-arngo

384-397