มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายเพื่อส่งเสริมงานวิชาการและวิจัยจึงจัดทำ "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต" เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป โดยฉบับปฐมฤกษ์ได้เผยแพร่ในปีพ.ศ.2548 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ เป็นบทความที่มีคุณภาพทางวิชาการและผ่านการพิจารณาประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จึงทำให้วารสารฯ ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และดำเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง

ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ, พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร

31-41

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN : 2730-1745 (Online)

อยู่ในฐานข้อมูล TCI