มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายเพื่อส่งเสริมงานวิชาการและวิจัยจึงจัดทำ "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต" เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป โดยฉบับปฐมฤกษ์ได้เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2548 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ เป็นบทความที่มีคุณภาพทางวิชาการและผ่านการพิจารณาประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จึงทำให้วารสารฯ ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพในฐาน TCI Tier 1 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และดำเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสวัสดิการแรงงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สายฝน ไชยศรี, ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร, วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์

119-137

ดูทุกฉบับ

ISSN : 2730-1745 (Online)

อยู่ในฐานข้อมูล TCI