มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายเพื่อส่งเสริมงานวิชาการและวิจัยจึงจัดทำ "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต" เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป โดยฉบับปฐมฤกษ์ได้เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2548 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ เป็นบทความที่มีคุณภาพทางวิชาการและผ่านการพิจารณาประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จึงทำให้วารสารฯ ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพในฐาน TCI Tier 1 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และดำเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

เผยแพร่แล้ว: 29-06-2023

Southern Retail Investors’ behavior in the stock exchange of Thailand during the Covid-19 Pandemic

Pornpat Visesrat, Neeranat Kaewprasert Rakangthong, somnuk aujirapongpan

1-22

การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะดิจิทัลของกำลังพล กรมการทหารสื่อสาร

ไชยา บุญญรัตน์, วารุณี ลัภนโชคดี, ณัฐพล รำไพ

42-68

ดูทุกฉบับ

ISSN : 2730-1745 (Online)

อยู่ในฐานข้อมูล TCI