เผยแพร่แล้ว: 27-12-2022

สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จักรพงษ์ ตระการไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป เกตุสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสนะ

88-104

เล่ห์ลุนตยา : กลวิธีการประพันธ์และบทบาทการสร้างอัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์ในวัฒนธรรมพม่า

สุภัทรา บูระพา, ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา, สุภาลักษณ์ อินทร์ตา

176-184

ประวัติและรูปแบบการแสดงหนังประโมทัยคณะเพชรบ้านราช จังหวัดร้อยเอ็ด

นัฐพงษ์ กุมผัน, พุฒธิพงษ์ พาหา, หนึ่งฤทัย วงษาหาราช

185-202