เผยแพร่แล้ว: 2020-12-18

การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมของอีสานใต้ : ประวัติศาสตร์เส้นทาง และการเสริมสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียน

ธนู ศรีทอง, ทวีศักดิ์ ทองทิพย์, พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต, ปัญวลี เสริมทรัพย์, ชายชาญ วงศ์ภักดี, พระครูสุเมธจันทสิริ

55-68

การพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคาย

เจษฎา มูลยาพอ, บุญส่ง สินธุ์นอก, พระมหาปริญญา วรญาโณ, สมเดช นามเกตุ

207-220