ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2016): ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 2016 VOL.8

					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2016): ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 2016 VOL.8
เผยแพร่แล้ว: 04-12-2016

บทความวิจัย